Vrácení zboží

Adresa pro vrácení zboží:

LaConception, Zábrdovická 2, Brno, 615 00

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1.

Našim zákazníkům umožňujeme do 30 dnů právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu.

1.2.

Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 30 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba převezmete zboží.

1.3.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás musíte o svém odstoupení od smlouvy informovat formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

Nejjednodušsím způsobem je poslat email s číslem objednávky a informací, že odstupujete od smlouvy na e-mail: info@la-conception.cz

1.4.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1.

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený).

Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

2.2.

a) Převzetí zboží

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na této adrese La Conception, Zábrdovická 2, Brno. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 30 dnů.

b) Náklady spojené s vrácením zboží

Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.

c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží

Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

 

 

 

Formulář pro odstoupení od smlouvy

 

Adresát: LaConception, Zábrdovická 2, Brno 615 00, info@la-conception.cz, mobil: 608 323 008

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto  zboží:

 

číslo objednávky:

název a číslo produktu:

počet kusů:

další popis (barva,...):

 

 

Datum objednání zboží:

Datum obdržení zboží (datum, kdy jsem zboží převzal/a):

Vaše jméno a příjmení:

Vaše adresa:

Číslo Vašeho bankovního účtu pro vrácení peněz:

 

Pokud zasíláte odstoupení v listinné podobě, připojte svůj podpis:           _____________________

 

Datum: